top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

 

Vanhaverbeke Stephanie

Boerderijstraat 9, 8850 Ardooie

info@stephanievanhaverbeke.com
0478/336039

Ondernemingsnummer 0758 561 576

Btw-nummer: BE0758 561 576

1. Algemene bepalingen

2. Prijs

3. Aanbod

4. Online aankopen

5. Levering/retour en uitvoering van de overeenkomst

6. Eigendomsvoorbehoud

7. Herroepingsrecht

8. Klantendienst

9. Aantasting geldigheid - niet-verzaking

10. Wijziging voorwaarden

11. Bewijs

12. Toepasselijk recht - geschillen


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Vanhaverbeke Stephanie, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te boerderijstraat 9,8850 Ardooie, BTW BE 0758 561 576, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker/klant van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van www.stephanievanhaverbeke.com moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Stephanie Vanhaverbeke aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

Uw winkelwagen toont automatisch de verzendingskost van zodra u de gewenste leveringswijze geselecteerd hebt.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vanhaverbeke Stephanie niet. Vanhaverbeke Stephanie is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vanhaverbeke Stephanie is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met stephanie vanhaverbeke, info@stephanievanhaverbeke.com.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Vanhaverbeke Stephanie. Vanhaverbeke Stephanie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Nadat uw bestelling verwerkt werd sturen wij u een bevestiging met overzicht van uw bestelling + leveringstermijn.

Uw bestelling kan bezorgd worden na ontvangst betaling.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Cash of via Payconiq betaalbaar bij afhaling

  • Via overschrijving op rekeningnummer BE64 9731 6982 9452 op naam van Vanhaverbeke Stephanie

  • Via webshop bankcontact
     

Vanhaverbeke Stephanie is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering/retour en uitvoering van de overeenkomst

Na ontvangst betaling kunnen de goederen binnen een termijn van 2 à 3 werkdagen opgestuurd en/of afgehaald worden, wanneer een product niet voorradig is neemt Stephanie Vanhaverbeke steeds contact op om de leveringstermijn te bespreken.

Verzendkosten worden steeds automatisch berekend afhankelijk van de plaats van levering, de gekozen bezorgwijze en het totaalbedrag van je bestelling. Wil je weten wat de verzendkosten voor jouw bestelling zijn? Plaats je gekozen artikelen in het winkelwagentje, selecteer de bezorgwijze en het land waar je levering wenst en de website berekent je verzendkosten.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De leveringen gebeuren door B-post of PostNL.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling. Indien er iets niet onmiddellijk leverbaar is zal Stephanie Vanhaverbeke hierover steeds duidelijk communiceren, op dit ogenblik heeft u de keuze of je wenst te wachten of je jouw bestelling wenst te annuleren, je kan hier in geen geval schadevergoeding eisen wegens overschrijding van de termijn.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan info@stephanievanhaverbeke.com.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Retours kunnen enkel toegestaan worden op artikelen waar de vervaldatum, de gezondheidsbescherming of hygiëne dit toelaten.

Onbeschadigde stockartikelen waar retours op kunnen toegestaan worden, kunnen binnen de 14 dagen na levering in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen terugbezorgd worden. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Wanneer na controle, deze artikelen in orde bevonden zijn, kan de terugbetaling plaatsvinden binnen de 14 kalenderdagen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Vanhaverbeke Stephanie.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Vanhaverbeke Stephanie te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Vanhaverbeke Stephanie.
Gelieve ook te noteren dat een consument zijn herroepingsrecht niet kan uitoefenen voor goederen met een beperkte houdbaarheid en voor de goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden omwille van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

 

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Stephanie Vanhaverbeke, boerderijstraat 9, 8850 Ardooie, 0478/33 60 39, info@stephanievanhaverbeke.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Stephanie Vanhaverbeke heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Stephanie Vanhaverbeke, Boerderijstraat 9, 8850 Ardooie.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Stephanie Vanhaverbeke zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen bekeken worden, maar mogen niet geopend of gebruikt zijn. Verpakkingen mogen niet beschadigd zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Herroepingsrecht van diensten:
Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Vanhaverbeke Stephanie alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten (de standaardleverwijze = afhaling), aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Vanhaverbeke Stephanie op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Vanhaverbeke Stephanie wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen.

Vanhaverbeke Stephanie betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van Vanhaverbeke Stephanie is bereikbaar op het telefoonnummer +32 478 33 60 39, via e-mail op info@stephanievanhaverbeke.com of per post op het volgende adres Boerderijstraat 9, 8850 Ardooie. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Stephanie Vanhaverbeke om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 10: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Stephanie Vanhaverbeke. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 11: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

wij wijzen alle voorwaarden strijdig met deze af, welke op documenten van de klant kunnen voorkomen. Alleen onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

[dit dient verplicht meegedeeld te worden indien het herroepingsrecht van toepassing is]

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan [hier dient de onderneming zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen] :

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

algemen bepalingen
Prijs
Aanbod
Online aankopen
Levering/retour en uitvoering
Eigendomsvoorbehod
Herroepingsrecht
Klantendienst
Aantasting - geldigheid
Wijziging voorwaarden
Bewijs
Toepasselijk recht
bottom of page